Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wdrażanie

Skład zespołu ds. Wdrażania i monitoringu strategii społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego do roku 2015:

 1. Mirosław Sekuła - Przewodniczący
 2. Kazimierz Karolczak - Wiceprzewodniczący
 3. Rafał Żelazny - Główny Konsultant
 4. Krzysztof Dzierwa
 5. Jacek Czapla
 6. Joanna Kina-Piechota
 7. Jarosław Krzemiński
 8. Michał Laskowski
 9. Krzysztof Nałęcki
 10. Celina Olszak
 11. Andrzej Figas
 12. Mirosław Puzia
 13. Mariusz Raczek
 14. Eugeniusz Romański
 15. Andrzej Sambura
 16. Agnieszka Walczak
 17. Aleksandra Wanat
 18. Beata Wanic
 19. Roman Wyrzykowski

 

Główny Konsultant

Rafał Żelazny

 

Rafał Żelazny – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekspert w zakresie ekonomiki informacji, innowacji, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy. Aktywny uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych seminariów, warsztatów i konferencji dotyczących koncepcji społeczeństwa informacyjnego i  gospodarki wiedzy (współorganizator, prelegent).

 

Ważniejsze aktywności eksperckie:

 

 • Konsultant Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 167/133/III/2008 z 5.02.2008r.),
 • Główny Konsultant Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2526/312/III/2009 z dnia 9.10.2009r.),
 • Główny Wykonawca w projekcie pt. Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa  informacyjnego – na przykładzie Polski finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2011/01/B/HS4/00974, 2011-2014),
 • Konsultant naukowy obszaru tematycznego pn. Analiza funkcjonalnego i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (gospodarki i społeczeństwa wiedzy) oraz opracowanie prognoz i kierunków jej rozwoju jako determinanty kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w województwie śląskim w projekcie systemowym Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy (Uchwała nr 3262/427/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.11.2010r.),
 • Członek Rady Ekspertów Instytutu Wiedzy i Innowacji w Warszawie,
 • Członek Śląskiej Rady Innowacji (Uchwała Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego nr 5/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r.).

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących problematyki społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy – pełna lista dostępna pod adresem: (http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/katedry-we/katedra-ekonomii/publikacje-pracownikow-katedry/dr-rafal-zelazny.html).

 

EKSPERCI:

Ewa Ziemba - ekspert e-strategii w obszarze e-wiedza.

 

Ewa Ziemba - doktor nauk ekonomicznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Jej zainteresowania związane są z zastosowaniem systemów i technologii informatycznych w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy, a w szczególności planowaniem, projektowaniem i wdrażaniem informatycznych systemów zarządzania wiedzą, portali korporacyjnych, systemów wspomagania decyzji.
Zainteresowania Ewy Ziemby znajdują odzwierciedlenie w jej dorobku dydaktycznym i naukowym. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów i książek. Na uwagę zasługują ostatnie dwie pozycje. Jedna to monografia pt. "Strategie i modele gospodarki elektronicznej", pod red. Celiny M. Olszak i Ewy Ziemby, która ukazała się w 2007 roku nakładem PWN, a dotyczy technologii informatycznych w gospodarce i społeczeństwie opartych na wiedzy. Druga monografia pt. "Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych" została wydana przez Akademię Ekonomiczną w 2005 roku i przedstawia oryginalne rozwiązania dotyczące aspektów poznawczych, metodologicznych i empirycznych budowy serwisów internetowych. Niebawem ukaże się kolejna pozycja pod red. Ewy Ziemby pt. "Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy".
Ewa Ziemba uczestniczyła, w latach 2000-2003, w międzynarodowych projektach badawczych, dofinansowywanych przez Unię Europejską, a dotyczących dydaktyki i kształcenia studentów oraz pracowników firm i instytucji metodami on-line. Celem projektu "On-line Intelligent Training System for Internet marketing by SMEs sector TRIMAR" (UK/00/B/F/PP/129_110) było opracowanie inteligentnego interakcyjnego (opartego na WWW) systemu szkolenia (nauczania) pracowników małych i średnich firm w obszarze marketingu internetowego. Drugi projekt "European Master in E-Commerce Eurom@ster" dotyczył opracowania programu i treści kształcenia specjalistów e-biznesu.
Od 1992 roku stale związana jest z praktyką gospodarczą, w której m. in. wielokrotnie była menadżerem projektów informatycznych związanych z systemami zarządzania.

Luk Palmen, ekspert e-strategii w e-wiedzy.

Luk Palmen - urodził się w 1972 roku w Belgii. W 1994 roku ukończył kierunek zarządzania w biznesie i ekonomii na Wyższej Szkole Ekonomii w Limburgii, a w 1995 roku podyplomowe studia z zakresu polityki międzynarodowej w Antwerpii. W 2000 roku rozpoczął pracę w Biurze Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zaangażował się w przygotowanie projektów w ramach PHARE i innych programów europejskich. W 2001 roku zainicjował współpracę między Województwem Śląskim a Limburgią w Belgii. Jako pracownik Agencji Rozwoju Limburgii Luk Palmen był menadżerem projektu RIS-Silesia 2001-2004, koordynatorem programu szkoleniowego PLATO-Silesia 2002-2003 oraz udzielał wsparcia organizacjom działającym w obszarze rozwoju gospodarki. W okresie 2005-2007 prowadził trzy projekty: "Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach", "Jednostka zarządzająca regionalnym systemem innowacji" oraz "Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie śląskim". Obecnie Luk Palmen jest prezesem zarządu InnoCo Sp. z o.o., która angażuje się w procesy rozwoju innowacji.

 

Robert Geisler - ekspert e-strategi w obszarze socjologii.

Robert Geisler - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Instytucie Filozofii Socjologii i Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Uczestnik szkół letnich i warsztatów poświęconych globalizacji i społeczeństwu informacyjnemu w Central European University w Budapeszcie oraz organizowanych przez stowarzyszenie German Online Research 04. Uczestnik projektów badawczych dotyczących zmian w województwie śląskim (odejścia od modelu społeczeństwa industrialnego do informacyjnego). Autor wielu publikacji dotyczących społeczeństwa informacyjnego, w tym między innymi: Learning Regional Community on the Way to the Knowledge-Based-Economy: The Case of Upper Silesia. W: The Knowledge Based Economy in Transition Countries: selected issues. Ed. K. Piech, Londyn, University College London, School of Slavonic and East European Studies 2004; Building Information Society. Challenges for Silesian Voivodship, Poland. Współautor: Marek S. Szczepański. W: Informationsgesellschaft und Kultur. Internet - Globale Kommunikation - Idntitat. Red. A. Kiepas, U. Żydek-Bednarczuk. Trafo Verlag, Berlin, 2006.

 

prof. Andrzej Kiepas - ekspert e-strategii.

Andrzej Kiepas - profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UŚ, kieruje pracami Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego. Centrum jest wspólną inicjatywą UŚ oraz niemieckiego Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme w Cottbus. Celem Centrum jest szeroko rozumiana integracja różnych dziedzin badawczych, poprzez profilowanie istniejących oraz generowanie nowych programów kształcenia, wspieranie współpracy międzynarodowej oraz rozwijanie strategii zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa informacyjnego w Europie.

 

Tadeusz Adamski - ekspert e-strategi w obszarze e-gospodarki.

Tadeusz Adamski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Od momentu transformacji zarówno zawodowo, jak i społecznie jest czynnie zaangażowany w proces przekształceń gospodarczych kraju i regionu. Pracował, miedzy innymi, w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w momencie jego tworzenia. Uczestniczył w wielu projektach mających znaczenie dla gospodarki kraju i regionu (Regionalny Program Polityki Gospodarczej Górnego Śląska, Kontrakt dla Województwa Katowickiego, Program NFI, Regionalna Strategia Inowacji RIS Silesia 2003-2013, Strategia Rozwoju Katowic).
Na obecnym swoim stanowisku odpowiada, m.in. za: Śląskie Centrum Obsługi Inwestora, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, promocję atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej Województwa Śląskiego, programy związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych, oraz kwestie energetyczne, w tym za Odnawialne Źródła Energii.
Posiada doświadczenie w zakresie realizacji priorytetów rozwoju gospodarczego województwa śląskiego, zwłaszcza z instytucjami z otoczenia biznesu i jednostkami badawczo - rozwojowymi wdrażającymi nowe technologie. W swojej działalności wspiera aktywność gospodarczą w regionie poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wspiera działania proinnowacyjne w gospodarce regionu m.in. poprzez współdziałanie w tworzeniu i organizacji parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości. Posiada także doświadczenie w analizowaniu i monitorowaniu realizowanych i planowanych regionalnych i sektorowych programów gospodarczych. Pełnił liczne funkcję w Radach Nadzorczych spółek giełdowych, z udziałem samorządu terytorialnego oraz prywatnych.
Stale pogłębia swoją wiedzę. Między innymi ukończył studia podyplomowe w Katowickiej Szkole Menedżerów, posiada również uprawnienia niezbędne dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, ponadto w konkursie na kandydatów do rad nadzorczych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych został wyselekcjonowany jako jeden z 35 kandydatów na przewodniczących tych rad. Ma ukończony kurs dla likwidatorów podmiotów gospodarczych. Posiada także dyplom "Essential Principles of Found Management" - Londyn i ma uprawnienia pełnomocnika ds. prywatyzacji na bazie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Ukończył także szkolenie z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw zorganizowane przez EUROFINANCE oraz "Corporate Governance" Polskiego Instytutu Dyrektorów.

 

Michał Laskowski - ekspert e-strategii w obszarze e-gospodarki.

Michał Laskowski, wiceprezes InforgConsulting sp. z o.o. Posiada doświadczenie w prowadzeniu firm doradczych w zakresie przygotowania i prowadzenia przedsięwzięć informatycznych. Swoje doświadczenie nabył pracując w:
- europejskim oddziale amerykańskiego koncernu TRW - realizacja dużych projektów wdrożeniowych,
- Positive SA - firma doradcza realizująca procesy przygotowujące do zakupu i wdrożenia systemów informatycznych,
- INFORG Consulting - firma realizująca usługi doradcze w zakresie analizy procesów biznesowych.
Brał udział m.in. w dużych projektach. Wśród nich są przedsięwzięcia realizowane w KGHM [celem realizacji projektu doradczego było opracowanie strategii informatyzacji ciągu technologicznego czyli od kopalni poprzez wzbogacanie rudy do produkcji huty], Polska Miedź SA, Kompania Węglowa SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

 

Kajetan Wojsyk, ekspert e-strategii w zakresie e-usług

Kajetan Wojsyk - absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Doktorat nauk technicznych uzyskał w 1983 r. w Politechnice Warszawskiej. Wieloletni nauczyciel akademicki w Politechnice Częstochowskiej, później kierownik Pracowni Badań i Analiz OBR APPU, obecnie adiunkt w Instytucie Edukacji Technicznej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Prowadzi także wykłady na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 1974 r. interesuje się informatyką, jej zastosowaniami w nauce i technice, a przede wszystkim w administracji. Zajmuje się kształtowaniem "świadomości informatycznej" ludzi zmuszonych do korzystania ze współczesnych - innych niż kartka papieru i telefon - środków przekazu informacji. Szczególnie jest mu bliska idea społeczeństwa informacyjnego, której w całości podporządkowuje aktywność zawodową. W oparciu o fakt, że każdy człowiek był, jest lub będzie "klientem" administracji, konsekwentnie, w różnych formach (publikacje, konferencje, szkolenia) walczy o zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej umożliwiające jej przemianę z "papierowej" - bardzo kosztownej, niesprawnej i archaicznej w tanią, "elektroniczną". Zdeklarowany przeciwnik bezmyślnej "komputeryzacji". Prowadzi szeroką i intensywną działalność szkoleniową oraz publikacyjną którą opiera m. innymi o doświadczenie praktyczne. Od 1994 roku pracował na stanowiskach inspektora, następnie kierownika Referatu Informatyzacji, z-cy naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, z-cy naczelnika Wydziału Organizacyjnego, szefa Biura Informatyka Miejskiego i ostatecznie Naczelnika Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Częstochowy. Kierowany przez niego zespół konsekwentnie i skutecznie wprowadza do praktyki administracji publicznej nowe rozwiązania informatyczne, stanowiące wzory godne naśladowania. Urząd Miasta Częstochowy był trzykrotnie nominowany do nagrody Lider Informatyki w konkursie tygodnika Computerworld (statuetkę i tytuł Lidera Informatyki uzyskał w 2007 roku), w konkursie tygodnika Teleinfo uzyskał Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej w roku 2005 oraz Złotą @ w roku 2007. Członek panelu ekspertów (w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego) z listy instytucji regionalnych województwa śląskiego.
Wiceprezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie". Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Marka Cara i laureat tej nagrody w roku 2005. Członek Rady Programowej dwumiesięcznika "elektroniczna Administracja", Rady Programowej Forum Teleinformatyki, Rady Archiwalnej, Rady Konsultacyjnej Projektu PESEL2. Członek Komitetu Sterującego projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej woj. śląskiego). Za zasługi dla samorządu terytorialnego oraz działalność na rzecz budowania systemów informatycznych odznaczony na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Tomasz Nitecki, ekspert e-strategii w zakresie e-usług.

Tomasz Nitecki: Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach kierunek informatyka i ekonometria. Od 2001 roku pracownik Starostwa Powiatowego w Zawierciu na stanowisku informatyka. Opracowywał i realizował plany finansowe dotyczących informatyzacji, planował i projektował rozwoju sieci LAN i WAN. Administrator serwerów Microsoft, administrator infrastruktury sprzętowej Cisco, administrator strony WWW urzędu, autor urzędowego BIP. Od 2004 roku ściśle związany z projektem SEKAP. Od 2007 roku Naczelnik Wydziału Informatyki w Starostwie Powiatowym w Zawierciu. Pełni funkcję koordynatora ds. technicznych dla wdrożenia projektu SEKAP, członek zespołów roboczych ds. infrastruktury oraz ds. oprogramowania i analiz w projekcie SEKAP, Administrator ESOD. Jako członek zespołu "Ogólnego przeglądu jakości" dla projektu SEKAP, był autorem wielu zgłoszonych i zaimplementowanych poprawek i modyfikacji dla systemu. Uczestniczy w przygotowaniu projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim" realizowanego w Powiecie Zawierciańskim gdzie jednym z liderów jest Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Uczestniczy w przygotowaniu projektu "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP", którego celem jest zapewnienie Jednostkom Organizacyjnym Powiatu możliwości wymiany informacji ze Starostwem i między sobą drogą elektroniczną.

 

Krzysztof Nałęcki, ekspert e-strategii w zakresie infrastruktury

Krzysztof Nałęcki, dr inż. informatyk.
Obecne miejsce pracy: Politechnika Śląska, Centrum Komputerowe
Stanowisko: dyrektor Centrum Komputerowego (od 1999)
Poprzednio:
1998 - 1999 - z-ca dyrektora Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej
1969 - 1998 - nauczyciel akademicki, pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, w tym okresie: kierownik Zespołu Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych, z-ca dyrektora instytutu ds. nauki,z-ca dyrektora ds. dydaktyki.
Absolwent Politechniki Śląskiej - Wydział Automatyki, 1969
Doktorat: nauki techniczne, informatyka 1973
Inne:
Od 1994, pełnomocnik Rektora Politechniki Śląskiej ds. komputeryzacji.
Od 2004, członek Rady Konsorcjum PIONIER, wcześniej w ramach sieci ogólnokrajowej POL34, członek Rady Użytkowników Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (od 1994, w 1-szej kadencji, przewodniczący). Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego (1981), 1 kadencja w Zarządzie PTI.
Konsultant z zakresu informatyki m.in.: COIG - Katowice (6 lat), BUMAR - Gliwice, 4 lata), Techmex.
Specjalizacja - systemy operacyjne, sieci komputerowe, ocena wydajności systemów komputerowych.

 

Anna Słupina - ekspert e-strategi w zakresie finansowania.

Anna Słupina - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe - Akademia Rozwoju Regionalnego Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych). W latach 2002-2005 była regionalnym koordynatorem projektu PRELUDE - Wspieranie Regionalnego i Lokalnego Rozwoju Gospodarki Cyfrowej w Europie, którego celem było promowanie idei społeczeństwa informacyjnego. Z inicjatywy samorządowej prowadzonej pod patronatem projektu PRELUDE powstały założenia do projektu SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. W latach 2005-2007 pełniła funkcję Kierownika Referatu ds. Wyboru Projektów w Wydziale Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich oraz Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województw Śląskiego. W listopadzie 2007 roku objęła stanowisko Prezesa Zarządu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości - spółki działającej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, gdzie kontynuuje także prace nad wspieraniem idei społeczeństwa informacyjnego.

 

Patryk Białas - ekspert e-strategii w zakresie finansowania.

Patryk Białas - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Rozwoju Regionalnego Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania funduszami europejskimi zdobywał w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (Dział Integracji Europejskiej), Starostwie Powiatowym w Gliwicach (Wydział Europejski) oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach (Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich, Wydział Rozwoju Regionalnego). Od stycznia 2008 roku Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego. Doświadczenie w zakresie zarządzania rozwojem regionalnym zdobywał poprzez prace nad Aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego. Zainteresowania: rozwój regionalny, technologie informatyczne i komunikacyjne.