Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Kalendarium tworzenia Strategii 2015

KALENDARIUM PRAC

NAD STRATEGIĄ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2015

Termin

wydarzenie

4 grudnia 2007 r.

Przystąpienie do prac nad Strategią, przyjęcie przez Zarząd Województwa zasad i trybu  opracowania Strategii oraz harmonogramu prac

5 luty 2008 r.

Powołanie uchwałą Zarządu Województwa  Komitetu Sterującego oraz Konsultanta ds. Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

15  lutego 2008 r.

Powołanie Zarządzeniem Marszałka Zespołu Redakcji i Syntezy ds. Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

5 marca 2008 r.

Odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Spotkanie poświęcone było organizacji prac nad strategią oraz przedstawieniu przyjętych metod badawczych.

19 marca 2008 r.

Pierwsze spotkanie zespołu ekspertów ds. Strategii Społeczeństwa Informacyjnego, którego celem było omówienie organizacji prac

25 marca 2008 r.

Zorganizowano Forum pod tytułem "Śląskie e-strategicznie. Jutro będzie wczoraj" w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Sali Sejmu Śląskiego, otwierające publiczną debatę nad Strategią

marzec 2008 r.

Utworzenie zakładki poświęconej Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, prezentującej bieżący stan prac nad dokumentem.

1 kwietnia 2008 r.

Uchwałą Zarządu Województwa rozszerzono skład Komitetu Sterującego o osobę Pana Józefa Buszmana – Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego

8 kwietnia 2008 r.

Odbyły się I warsztaty z udziałem członków Zespołu Ekspertów ds. Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przedstawicieli operatorów telekomunikacyjnych, przedstawicieli subregionów. Warsztaty poświęcone były problematyce diagnozowania zasobów społeczeństwa informacyjnego, w tym inwentaryzacji infrastruktury informatycznej w województwie śląskim.

6 maja 2008r.

Odbyły się II warsztaty z udziałem Zespołu Ekspertów oraz przedstawicieli organizacji i instytucji branżowych, gospodarczych i samorządowych. Tematem spotkania było wypracowanie czynników  analizy SWOT tj. silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w obszarze społeczeństwa informacyjnego.

19 maja 2008 r.

Spotkanie Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego z firmami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie województwa w sprawie infrastruktury szerokopasmowej W trakcie spotkania omówiono działania podjęte w celu wypracowania Strategii oraz przedstawiono plany inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej w Województwie. Zaproszono operatorów do współpracy w zakresie prac inwentaryzacyjnych.

20 maja 2008r.

Odbyły się III warsztaty  z udziałem Zespołu Ekspertów oraz przedstawicieli organizacji i instytucji branżowych, gospodarczych i samorządowych. Spotkanie poświęcono wypracowaniu wizji i celów strategicznych Strategii  Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego .

10 czerwca 2008r.

Odbyły się IV warsztaty z udziałem Zespołu Ekspertów oraz przedstawicieli organizacji i instytucji branżowych, gospodarczych i samorządowych. Poświęcone one były zagadnieniom związanym z wizją rozwoju oraz celami strategicznymi tworzonego dokumentu jako kontynuacja prac rozpoczętych na trzecich warsztatach. Przeanalizowano również wyniki – prowadzonych równolegle – warsztatów typu foresight w kontekście możliwych scenariuszy rozwoju oraz zgłoszonych uwag do wstępnej wersji tekstu wizji oraz celów strategicznych.

czerwiec 2008

Przeprowadzono badanie typu foresight pt.: „Społeczeństwo informacyjne w województwie śląskim, scenariusz rozwoju na lata 2008-2015”przez firmę InnoCo

17 czerwca 2008 r.

Dokonano zmiany dotychczasowego harmonogramu prac

18 czerwca br.

Odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Śląskiego. Celem spotkania była ocena dotychczasowego stanu prac nad dokumentem oraz zaakceptowanie wniosków wypracowanych podczas warsztatów z ekspertami, spotkań z operatorami i przedstawicielami samorządów

21 lipca 2008 r.

Wystąpienie o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji w prognozie oddziaływania na środowisko do Wojewody Śląskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Ponadto w związku ze zmianą prawodawstwa w zakresie przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko wystąpiono z prośbą o określenie zakresu opracowania i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dokumentu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (27 lutego 2009)

5 sierpnia 2008 r.

Podpisanie umowy z firmą ITTI na wykonanie inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej  w województwie

wrzesień/październik 2008 r.

Przeprowadzono badania ankietowe pt.: „Diagnoza rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim” przez Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach

16 października

2008 r.

Odbyły się V warsztaty z udziałem Zespołu Ekspertów oraz przedstawicieli organizacji i instytucji branżowych, gospodarczych i samorządowych. Przedmiotem prac były proponowane kierunki działań oraz projekty.

październik 2008

Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla jednostek samorządu terytorialnego i instytucji w zakresie znajomości zagadnień z obszaru społeczeństwa informacyjnego

październik/grudzień 2008 r.

Podpisywanie porozumień z operatorami telekomunikacyjnymi niezbędnych do pozyskania danych źródłowych dla wykonania inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej.

8 grudnia 2008 r.

Odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach którego przedstawiono dotychczasowy przebieg prac oraz wstępny projekt Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. Komitet Sterujący pozytywnie zaopiniował wstępny projekt Strategii.

16 grudnia 2008 r.

Uchwałą Zarządu Województwa zatwierdzono ramowy harmonogram zakończenia opracowywania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

grudzień 2008 r.

Przekazanie wstępnego projektu Strategii do zaopiniowania członkom Zespołu Ekspertów

grudzień 2008 r.

Przekazanie wstępnego projektu Strategii do wydziałów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o opinię.

styczeń 2009 r.

Opublikowanie na stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego informacji o aktualnym stanie prac nad dokumentem oraz przyjętym harmonogramie konsultacji społecznych. Na stronie internetowej zamieszczono również wstępny projekt Strategii wraz z informacją o adresie e-mailowym oraz pocztowym, gdzie można zgłaszać uwagi i opinie nt. przedstawionego dokumentu.

2 stycznia 2009 r.

Przesłanie drogą elektroniczną wstępnego projektu Strategii z prośbą o opinię do jednostek samorządu terytorialnego, GZM, uczelni wyższych, organizacji: branżowych, związkowych, pozarządowych, gospodarczych, pracodawców.

19 lutego 2009

Przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

20 lutego 2009

Publikacja ogłoszenia prasowego w dodatkach lokalnych Gazety Wyborczej informującego o rozpoczęciu konsultacji społecznych przyjętego przez Zarząd Województwa projektu Strategii wraz  Prognozą oddziaływania na środowisko oraz podanie na tablicy ogłoszeń informacji o konsultacjach.

23 lutego 2009

Przekazanie dokumentu Strategii wraz z Prognozą do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

23 lutego 2009

Publikacja na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu  Strategii wraz z Prognozą oraz informacji o możliwości składania uwag i wniosków.

23 lutego 2009

Konsultacja społeczna przyjętego przez Zarząd Województwa projektu Strategii i Prognozy zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – pismo do Wojewody, jst, organizacji związkowych, gospodarczych, pozarządowych itp., Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

25 lutego 2009

II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. Na spotkaniu przedstawiono projekt dokumentu Strategii oraz Prognozę oddziaływania na środowisko – konsultacja społeczna dokumentu.

marzec 2009

Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu uwag dotychczas zgłoszonych do projektu Strategii wraz ze sposobami ich uwzględnienia w dokumencie

16 marca 2009

Przedstawienie projektu Strategii na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

kwiecień 2009

Uzyskanie pozytywnej opinii dot. projektu Strategii SI wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

14 kwietnia 2009

Przyjęcie przez Zarząd projektu Strategii po konsultacjach społecznych i skierowanie go pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego

29 kwietnia 2009

Przyjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego dokumentu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015